Pravidlá používania

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY THE CASUAL LOUNGE – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Posledná zmena 28. septembra 2016

 

Preambula:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) opisujú podmienky, pri ktorých sa využívajú služby s ochrannou známkou TheCasualLounge. Tento Premium Casual Dating Service poskytuje iMedia888 GmbH so sídlom Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim, Nemecko cez doménu www.thecasuallounge.sk. Tieto VOP upravujú vzťah medzi používateľmi („členmi“) na jednej strane a iMedia888 GmbH (ďalej len „TheCasualLounge“, „my“, „nami“, „TCL“) v spojení s používaním portálu TheCasualLounge (ďalej len „portály“ alebo „portál“) a s tým spojenou ponukou produktov na strane druhej. TheCasualLounge poskytuje teraz svoju ponuku produktov o svojich webových stránkach a mobilných aplikáciách. Všetci používatelia našich portálov sú naďalej označovaní ako „používatelia“ alebo „členovia“.

 

1. POUŽÍVANIE NAŠICH PORTÁLOV

a) Predpoklady pre používanie

TheCasualLounge je miestom stretávania sa pre dospelých, tzn., že musíte mať aspoň 18 rokov, aby ste sa mohli stať členmi nášho portálu a mohli využívať s tým spojenú ponuku produktov.

Vyhlasujete, že spĺňate tieto zákonné predpoklady, aby ste mohli prijať túto zmluvu a z nej vyplývajúce záväzky, a že v žiadnom prípade neporušuje pravidlá a predpisy krajiny, v ktorej máte právo pobytu. Vy sami ste zodpovední za to, že dodržujete miestne platné zákony a predpisy.

b) Pravidlá týkajúce sa obsahov

Na TheCasualLounge smiete komentovať obsahy. K tomu patria o.i. obrázky, sebaprezentácia, správy („obsahy“)

Kedykoľvek obsahy na TheCasualLounge nahráte, sú prístupné a dostupné celej komunite. Výnimkou sú vaše osobné údaje ako e-mail a adresa a prípadne akékoľvek informácie o platbách a bankových údajoch a informácie o kreditných kartách.

NIE JE dovolené KOMENTOVAŤ alebo POSIELAŤ obsahy, ktoré:

          i.       obsahujú výrazy alebo slová, ktoré môžu byť vnímané ako obťažujúce, urážlivé alebo agresívne;

         ii.       sú pornografické alebo akokoľvek urážajú ľudskú dôstojnosť;

        iii.       podporujú rasizmus alebo sexizmus;

        iv.       podporujú akúkoľvek formu ilegálnych aktivít ako terorizmus alebo podnecovanie k rasovej nenávisti;

         v.       sú ohováračské;

        vi.       predaj, konkurencia a reklama, linky na iné webové stránky alebo platené telefónne linky);

       vii.       sú správy typu „Spam“ alebo „Junk“;

      viii.       obsahujú akýkoľvek druh spyware, adware, vírusov, červov alebo iných škodlivých softvérov s cieľom poškodiť softvér a hardvér alebo sa akokoľvek dostať k osobným údajom na TheCasualLounge;

       ix.       sami osebe alebo komentármi porušujú práva tretích osôb (sem patria práva duševného vlastníctva a práva na ochranu údajov).

Pokiaľ porušíte vyššie uvedené pravidlá, vyhradzuje si TheCasualLounge právo okamžite vymazať účet pôvodcu alebo ho zablokovať. To isté platí aj v prípade VIP členstva, poplatky sa nevracajú, nevracia sa ani časť poplatkov.

Navyše, k vyššie uvedeným prípadom by ste nemali na svojej profilovej stránke zverejňovať žiadne osobné údaje, ako napr. čísla účtov, pretože iné osoby môžu s týmito údajmi spáchať škody. Pokiaľ sa nebudete riadiť našimi odporúčaniami, je to na vaše riziko!

Takisto nie ste oprávnení zneužívať osobné údaje ostatných na komerčné účely, zasielanie spamov a iné protizákonné činnosti. V prípade zneužitia údajov si vyhradzuje TheCasualLounge právo okamžite vymazať účet pôvodcu alebo ho zablokovať.

Pokiaľ si neprajete, aby mali ostatní prístup k vašim obsahom, nemali by ste na TheCasualLounge nahrávať žiadne obsahy. Vyhradzujeme si právo – nezáväzne a bez predchádzajúceho oznámenia – odstrániť a spracovať obsahy, ktoré nahráte na TheCasualLounge, alebo k nim obmedziť prístup bez toho, aby sme mohli za to prevziať záruku. Nemáme žiadnu povinnosť zobrazovať obsahy, ktoré ste nahrali na TheCasualLounge, a overovať ich správnosť, ani nie sme povinní kontrolovať vaše používateľské správanie alebo správanie iných používateľov.

Pokiaľ používateľ zverejní obsahy na TheCasualLounge, zaručuje, že je majiteľom výlučného práva na ich používanie. Vyhlasuje tiež, že je uzrozumený s tým, že tieto obsahy sú k dispozícii všetkým ostatným používateľom platformy, aby sa mohli kontaktovať. Obrátene využíva používateľ aj výhody tohto ustanovenia pre všetky ostatné obsahy iných používateľov, ktoré sú mu dostupné napr. v rámci zoznamu kontaktov.

Všetky obsahy nepochádzajúce od používateľov (vrátane všetkých textov, grafík, značiek, log, zvukových a umeleckých diel) sú naším vlastníctvom. Riadime ich a regulujeme alebo licencujeme my a sú chránené známkovým, autorským právom a inými právami duševného vlastníctva.

Čo sa týka obsahov na TheCasualLounge, nemáte na ne žiadne právo a zaväzujete sa, že v žiadnom prípade nepoužijete tieto obsahy tak, aby mohli porušiť práva tretích osôb. Vyhlasujete – bez obmedzenia nasledujúceho – že nebudete kopírovať, upravovať, meniť, distribuovať, zverejňovať alebo predávať žiadne obsahy na TheCasualLounge s výnimkou vašich osobných údajov.

 

2. SPOPLATNENÉ SLUŽBY

a) Všeobecne

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek rozšíriť alebo obmedziť súčasnú ponuku produktov. Z toho vyplývajúce zmeny podliehajú aj týmto VOP. Na konci bezplatnej registrácie budete upozornení na naše aktuálne VOP a aktívnym kliknutím na tlačidlo „Uzavrieť bezplatnú registráciu“ odsúhlasíte tieto VOP.

Vytvorenie profilu a mnohé základné funkcie našich portálov sú v podstate bezplatné.

Používanie našich portálov predpokladá registráciu používateľa. Pokiaľ je TheCasualLounge dostupný ako aplikácia na iOS, Android alebo na inom mobilnom zariadení, je nutné stiahnuť aplikáciu cez príslušný App Store. Registrácia prebieha v zásade bezplatne a používateľ vstupuje do bezplatného zmluvného vzťahu k TheCasualLounge, ktorý sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Základné služby, ako možnosť získať návrhy kontaktov, ktoré sú registráciou prístupné, sú tiež celkom bezplatné.

Aby ste mohli kontaktovať členov, musíte kúpiť naše prémiové produkty („VIP“). Získate tak VIP status a môžete neobmedzene využívať všetky prémiové funkcie. Pokiaľ si chcete kúpiť platený produkt, ako napr.produkt na 3 mesiace, autorizujete TheCasualLounge a uložíte vášho poskytovateľa platobných služieb (Payment Service Provider, „PSP“), vaše údaje o kreditných kartách a iné relevantné platobné údaje. Vaše údaje sa uložia, aby mohla prebehnúť elektronická platba. Ďalej sú vaše údaje uložené tak dlho, kým sa neskončí zmluvný vzťah. Potom vymažeme my i PSP vaše údaje.

S kúpou plateného VIP produktu sa zaväzujete, že uhradíte náklady spojené s kúpou spoplatnených služieb vrátane príp. periodicky vzniknutých poplatkov za predplatné v lehote ich splatnosti. V prípade, že sa ocitnete s platbami v omeškaní, zaväzujete sa tiež, že uhradíte všetky prípadne vzniknuté náklady na úroky a inkaso. Všetky naše poplatky nie sú preplatiteľné s výnimkou (i) povinnosti vyplývajúcej zo zákona a (ii) slušného správania zo strany TheCasualLounge. Cena za spoplatnené služby musí byť uhradená vopred. Ceny za spoplatnené služby sa môžu kedykoľvek zmeniť, sú však vždy transparentne popísané a uvedené na stránkach daného produktu. Zobrazené ceny sa rozumejú vždy vrátane zákonnej dane z pridanej hodnoty.

b) Platobný postup

Aby ste mohli čo najjednoduchšie využívať prémiové služby TheCasualLounge, ponúkame našim členom rôzne možnosti platby. Patria sem hlavne kreditné karty (Visa a MasterCard). V Nemecku a Rakúsku ponúkame ešte inkaso. Máte možnosť výberu, ktorú z týchto možností chcete využiť. Pokiaľ náš PSP odmietne vami zvolený postup platby, ste naďalej povinní uhradiť všetky nám vzniknuté náklady. Môžete to vybaviť napr. iným platobným postupom alebo môžete uhradiť sumu prevodom na účet. Pokiaľ naše bezplatné služby včas nevypoviete alebo pokiaľ naďalej používate naše spoplatnené služby, sme oprávnení zaťažiť váš účet ďalšími poplatkami podľa vami zvoleného platobného postupu.

c) Automatické predĺženie

PO TOM, AKO STE SI KÚPILI VIP PRODUKT POMOCOU JEDNÉHO Z VAMI ZVOLENÉHO PLATOBNÉHO POSTUPU A NEMÁME K DISPOZÍCII PLATNÚ VÝPOVEĎ PODĽA §2(D), AUTOMATICKY SA VÁM VIP PRODUKT PREDLŽUJE O ČAS ZVOLENÝ PRI UZATVORENÍ. TO ZNAMENÁ, ŽE PRODUKT NA 3 MESIACE SA AUTOMATICKY PREDLŽUJE O ĎALŠIE 3 MESIACE.

d) Výpoveď

Váš produkt je možné kedykoľvek vypovedať. Môžete použiť tieto postupy: fax, doporučený list alebo e-mail.

Pre naše produkty platia nasledujúce výpovedné lehoty:

-špeciálne ponuky pod 30 dní lehoty platnosti zmluvy: 2 dni pred vypršaním lehoty

          -    produkt na 1 mesiac: 2 týždne pred vypršaním lehoty

          -    produkt na 3 mesiace: 4 týždne pred vypršaním lehoty

          -    produkt na 6 mesiacov: 6 týždňov pred vypršaním lehoty

          -    produkt na 12 mesiacov: 8 týždňov pred vypršaním lehoty

Podľa zodpovedajúcej výpovednej lehoty pred vypršaním vášho VIP členstva zašlite výpoveď na nasledujúce číslo faxu: +4989716718705. Kvôli ochrane proti zneužitiu musia byť na výpovedi nasledujúce informácie, aby sme vás mohli jednoznačne identifikovať v databáze a mohli tak spracovať vašu výpoveď: VAŠA E-MAILOVÁ ADRESA (KTORÚ STE SI U NÁS REGISTROVALI), VAŠA PREZÝVKA, DÔVOD VÝPOVEDE, VAŠE OSOBNÉ ID VÝPOVEDE A VÁŠ PODPIS. POKIAĽ PODÁVATE VÝPOVEĎ E-MAILOM, MUSÍTE VÝPOVEĎ V PAPIEROVEJ PODOBE PODPÍSAŤ A NASKENOVAŤ A POSLAŤ NA [email protected] VAŠE ID VÝPOVEDE DOSTANETE OKAMŽITE NA WEBOVÝCH STRÁNKACH. ID VÁM UŽ E-MAILOM NEPRÍDE. ID VÝPOVEDE ZÍSKATE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH V POUŽÍVATEĽSKEJ SEKCII POD: „VLASTNÝ PROFIL“/„NASTAVENIE“/„UPRAVIŤ MÔJ ÚČET“/„VYMAZAŤ PROFIL A ÚČET/. POKIAĽ NEPREBEHNE VÝPOVEĎ VČAS ALEBO NEBUDE ÚPLNÁ (VÝPOVEĎ MÔŽEME BEZ PROBLÉMOV SPRACOVAŤ IBA VTEDY, AK OBSAHUJE VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE), VAMI VYBRANÝ PRODUKT SA AUTOMATICKY PREDLŽUJE. VÝHODY Z VÁŠHO VIP ČLENSTVA PLATIA, KÝM NEDOSTANEME VAŠU PLATNÚ VÝPOVEĎ. PRÉMIOVÉ FUNKCIE VÁM ZOSTANÚ, KÝM NEVYPRŠÍ VAMI ZVOLENÁ LEHOTA. S VÝNIMKOU ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ NA VRÁTENIE ČASTI POPLATKU ZA VIP ČLENSTVO NEMÁTE NÁROK NA VRÁTENIE UHRADENÉHO POPLATKU ZA VIP ČLENSTVO.

VIP členstvo je možné vypovedať pri dodržaní vyššie uvedených výpovedných lehôt, najskôr však 24 hodín po uzatvorení členstva, cez náš zákaznícky servis. Výpoveď nadobúda účinnosť v 0:00 hodín v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy obdržíme výpoveď, pretože prístup nášho zákazníckeho servisu k Vašim členským údajom v systéme nie je skôr možný. Náš zákaznícky servis je Vám, príp. pre Vaše žiadosti k dispozícii od pondelka do piatku v dobe od 10:00 hod do 16:00 hod.

e) Sú nutné informácie o aktuálnom stave zúčtovania

Zaväzujete sa, že poskytnete úplné, správne a aktuálne údaje o vašej osobe a prípadné zmeny okamžite nahlásite. Sem patrí okrem iného zmena adresy, mena a predovšetkým fakturačnej adresy, čísla kreditnej karty alebo dátum platnosti kreditnej karty. Vaše povinnosti uhradiť všetky prípadné poplatky z vami vybranej platobnej metódy zostávajú nedodržaním tejto povinnosti nedotknuté.

f) Zmena autorizovanej sumy

Pokiaľ sa suma, ktorá má byť uhradená, odchyľuje od už autorizovanej sumy za spoplatnené služby, bude vás TheCasualLounge informovať aspoň 10 dní pred plánovaným inkasom o sume na inkaso. Akceptujete, že prípadné sumy sa môžu kumulovať a potom uhradiť po častiach alebo ako celok počas alebo na konci každého platobného obdobia.

 

3. MOBILNÉ SLUŽBY

Určité funkcie našich služieb je možné využívať aj na mobilných telefónoch (ďalej len „mobilné služby“). Prístup a používanie našich mobilných služieb tiež podlieha týmto VOP, predovšetkým ustanovením v zaobchádzaní s obsahmi a prípadným dodatočným ustanovením, ktoré sa vám zobrazujú pri používaní mobilných služieb. Výslovne vás upozorňujeme, že pri sťahovaní a používaní mobilných aplikácií môžu vzniknúť dodatočné náklady (napr. poskytovateľa siete).

 

4. BEZPLATNÁ VERZIA A ŠPECIÁLNE PONUKY

Občas ponúkame bezplatné ukážky alebo špeciálne ponuky (ďalej len „špeciálne ponuky“). Napríklad sú to bezplatné ukážkové predplatné, ktoré v obmedzenom čase umožňujú úplný prémiový prístup k našim spoplatneným službám. Svoju špeciálnu ponuku musíte (v súlade s §2(d)) vypovedať pred uplynutím lehoty platnosti ukážkového predplatného, aby ste sa vyhli ďalším nákladom.

 

5. ŠTRUKTÚRA ČLENSTVA/ANIMÁTORI

TheCasualLounge sa z plných síl snaží, aby sa na zozname kontaktov nachádzali iba súkromní používatelia, ktorí dodržujú pravidlá používania spoločnosti TheCasualLounge. Aby sme toto mohli zaistiť vo vysokej kvalite, používa TheCasualLounge rôzne technické a manuálne skúšobné mechanizmy, aby sa mohli rozpoznať používatelia/členovia s neprimeraným správaním alebo s nekalými úmyslami a prípadne aby mohli byť okamžite vylúčení. Používateľovi/členovi je tiež známe, že TheCasualLounge používa tzv. animátorov, aby motivovali používateľov/členov na interaktívnu komunikáciu. Ide pritom o skutočné osoby. Používateľ/člen tiež vie, že animátorov nemôže stretnúť v reálnom živote. Tak člen, ako aj užívateľ môžu animátora kedykoľvek kontaktovať, buď mu sami napísať, alebo ich môže osloviť animátor, a komunikovať s nimi cez portál. Používateľ/člen tiež vie, že nadviazanie kontaktu s animátorom sa deje predovšetkým počas prvej návštevy, a to kvôli obmedzenému počtu už existujúcich kontaktov. Ďalej TheCasualLounge používa animátorov o. i. aj preto, aby náhodne kontrolovali dodržiavanie pravidiel používania a všeobecne správanie členov medzi sebou a aby mohli zaistiť kvalitu portálu, ktorú používatelia/členovia očakávajú. Nasadení animátori nie sú v systéme zvlášť označení.

 

6. VYLÚČENIE RUČENIA/ZÁRUKA

TheCasualLounge poskytuje webové stránky, všetky obsahy a služby, ako je uvedené vyššie, s výhradou ich dostupnosti. TheCasualLounge ručí za úmysel a hrubú nedbalosť. Ďalej TheCasualLounge ručí za nedbalé porušenie povinností, ktorých plnenie ešte len umožňuje riadnu realizáciu zmluvy, ktorej porušenie ohrozuje účel zmluvy a na ich dodržiavanie sa vy ako zákazník normálne spoliehate. V poslednom menovanom prípade však ručíme iba za predvídateľné škody, typické pre zmluvu. Neručíme za iba mierne nedbalé porušenie ostatných, vo vete vyššie uvedených povinností.

Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti neplatí pre škody na živote, tele a zdraví.

Dátová komunikácia cez internet nemôže pri súčasnom stave techniky prebiehať bezchybne a/alebo nemusí byť vždy k dispozícii. Neručíme preto za trvalé a neprerušené poskytnutie platformy www.thecasuallounge.sk.

Ďalej TheCasualLounge neručí, že (a) váš prístup k službám bude bezpečný, bez prerušenia, úplný, vždy dostupný, bezchybný alebo taký, aby spĺňal vaše nároky a očakávania; (b) servis odstráni všetky chybné funkcie alebo (c) že sú ponúkané služby bez vírusov alebo iných škodlivých softvérov.

Používateľ voči TheCasualLounge zaručuje, že ním nahrávané alebo v jeho profile zobrazené texty a obsahy neporušujú protizákonne práva tretích osôb. V tomto ohľade oslobodzuje TheCasualLounge od všetkých nárokov.

 

7. SŤAŽNOSTI A NÁHRADA ŠKODY

a) Škody

Naším najvyšším cieľom je spracovať sťažnosti pokiaľ možno čo najrýchlejšie a priateľsky k zákazníkovi. V prípade problémov alebo sťažností vás preto žiadame, aby ste nás najprv kontaktovali, aby sme si problém/sťažnosť vyjasnili, než podniknete právne kroky alebo objednávku stornujete. Sme vám kedykoľvek k dispozícii na [email protected].

b) Náhrada škody

Vyhlasujete, že odvrátite od TheCasualLounge, partnerských spoločností, pobočiek a tiež zamestnancov škodu, ručenie, nároky a náklady (predovšetkým súdne a advokátske) akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú z (i) vášho používania – tiež neschopnosti riadneho používania – služieb, (ii) prenosu používateľských obsahov službami, (iii) vaším správaním pri zaobchádzaní zo službami a používateľmi, (iv) vaším porušením jednotlivých ustanovení tejto zmluvy, (v) vaším porušením práv tretích osôb a (vi) vaším porušením prípadných platných zákonov, práv a predpisov.

 

8. LEHOTA PLATNOSTI ZMLUVY

Používateľ bezplatnej služby nie je viazaný žiadnou pevnou lehotou. Môže sa kedykoľvek odhlásiť zo systému tým, že vymaže svoj profil. Kedykoľvek môžete svoj profil vymazať v používateľskej sekcii pod: „VLASTNÝ PROFIL“/„NASTAVENIE“/„UPRAVIŤ MÔJ ÚČET“/„VYMAZAŤ PROFIL A ÚČET“

Bezplatná zmluva vstupuje do platnosti okamihom, keď kliknete na ikonu objednávky na webových stránkach. Zmluva je v platnosti, kým nie je riadne vypovedaná podľa § 2 d) a kým celkom neuplynie zostávajúca lehota platnosti zmluvy.

a) Ukončenie zo strany TheCasualLounge

TheCasualLounge môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek zablokovať, deaktivovať alebo vymazať váš používateľský účet a s tým spojené používanie služieb. Toto je možné urobiť bez predchádzajúceho upozornenia a udania dôvodov (výlučne a bez obmedzenia zablokovania používateľov a členov určitých IP adries). Predovšetkým musí používateľ dodržiavať naše pravidlá § 1 b). Podľa nášho vlastného uváženia môžeme tiež odstrániť alebo zablokovať prístup k vašim používateľským údajom, vaše obsahy alebo informácie z našich služieb a ostatné iné informácie. V prípade vymazania alebo zablokovania vášho prístupu na používanie služieb na základe porušenia tejto zmluvy, záporne nápadného správania a sťažností tretích osôb vyhlasujete, že súhlasíte s tým, že všetky spoplatnené služby TheCasualLounge nie sú spôsobilé na náhradu, s výnimkou iných platných zákonných ustanovení. Všetky ešte neuhradené platby sú potom ihneď splatné a musia byť obratom uhradené. Všetky rozhodnutia o dobropisoch záležia na zvážení TheCasualLounge.

b) Ukončenie zo strany používateľa

Navyše k právu na výpoveď vášho produktu môžete kedykoľvek deaktivovať alebo vymazať svoje používateľské konto bez udania dôvodov. Pošlite, prosím, e-mail na [email protected]. S výnimkou zákonných predpisov alebo ustanovení tejto zmluvy nie ste oprávnení požadovať dobropisy za už uhradené spoplatnené služby.

 

9. REKLAMA A INÉ TRETIE STRANY

Naše služby môžu obsahovať ponuky a reklamu tretích strán a tiež rôzne informácie a odkazy na produkty a služby tretích strán. Vaše obchody a korešpondencia s poskytovateľmi týchto produktov a ponúk podliehajú iba ustanoveniam poskytovateľov a riadia tak vzťah voči vám. TheCasualLounge nie je v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek funkcie, obsahy, reklamu, produkty, služby alebo iné informácie od tretích strán. Vyhlasujete, že súhlasíte, že TheCasualLounge nie je ani priamo, ani nepriamo zodpovedná za stratu alebo škody, ktoré vzniknú z obchodov s tretími stranami alebo že ani priamo, ani nepriamo za ne neručí.

 

10. SALVÁTORSKÁ KLAUZULA

Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli neúčinné alebo neúplné alebo by sa stali neúčinnými alebo neúplnými, zostáva účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Pokiaľ sa ustanovenia nestali súčasťou zmluvy alebo sú neúčinné, riadi sa obsah zmluvy zákonnými predpismi.

Tieto ustanovenia a všetky ostatné ustanovenia, napr. ponuky produktov, môže TheCasualLounge kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Platnosť získajú hneď, ako ich zverejníme na našich portáloch. V prípade zmien upozorní TheCasualLounge používateľa výslovne na dané zmeny. Používateľ môže zmenené Všeobecné obchodné podmienky odmietnuť v lehote 8 týždňov. TheCasualLounge výslovne upozorňuje na možnosť odmietnutia a lehotu pre odmietnutie pri každej zmene. Pokiaľ používateľ zmenené Všeobecné obchodné podmienky neodmietne počas uvedenej lehoty, platia pre používateľa nové Všeobecné obchodné podmienky odo dňa uplynutia lehoty. Zmenené Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti, hneď ako sú online k dispozícii na webových stránkach/v aplikácii.Používatelia sú vyzvaní, aby vzali na vedomie vždy aktuálnu verziu, ktorá je vždy na webových stránkach/v aplikácii. Prítomnosť zákazníka na webovej stránke/v aplikácii predpokladá neobmedzené prijatie každej zmeny. Pokiaľ používateľ nesúhlasí so zmenami, má možnosť nevyužívať ďalej produktovú ponuku.

Pokiaľ máte otázky alebo podnety, môžete nám kedykoľvek napísať na [email protected]. Ďakujeme a prajeme vám veľa zábavy s našimi prémiovými službami: TheCasualLounge!